Storno podmínky Penzion V HlubokéI. Úvodní ustanovení

1.1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb učiněné mezi objednatelem ubytovacích služeb (dále jen „Objednatel“) a ubytovatelem, jímž se rozumí rodinný Penzion V Hluboké, Hluboké 740, 755 01 Vsetín (dále jen „Ubytovatel“).


II. Rezervace

2.1. Ubytovatel se zavazuje na základě objednávky rezervovat zákazníkovi místo/a k ubytování, pokud mu to dovoluje kapacita a zavazuje se tuto rezervaci písemně potvrdit (e-mailem, faxem či pomocí poštovních služeb).
2.2. Ubytovatel přijímá pouze písemné objednávky, a to buď dopisem, faxem nebo e-mailem.
2.3. Pokud dojde k potvrzení objednávky elektronickými prostředky (potvrzený email), faxem nebo dopisem, je tato objednávka pro objednatele a i ubytovatele závazná.
2.4. Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany objednatele i ubytovatele pouze písemnou formou (e-mailem, faxem či dopisem).
2.5. Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy je oznámení o tomto doručeno ubytovateli, resp. objednavateli.


III. Storno podmínky

3.1. Ubytovatel je oprávněn účtovat storno poplatky u objednávek (rezervací) za následujících podmínek:
a) storno pobytu více jak 4 dny (včetně) před datem nástupu ubytování – bez poplatku
b) storno pobytu mezi 3. – 1. dnem před datem nástupu ubytování – poplatek ve výši 100% z celkové ceny
c) storno pobytu v den nástupu ubytování – poplatek ve výši 100% z celkové ceny
3.2. V případě nenastoupení objednatele na ubytování ve sjednaný den činí stornovací poplatek částku ve výši 100% z celkové ceny pobytu.


IV. Storno poplatek

4.1. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky.
4.2. Storno poplatek nebude účtován v případě, že pobyt bude zrušen ze strany ubytovatele.

 

V. Závěrečná ustanovení

5.1. Storno podmínky nabývají platnosti dnem 22.6.2013 a účinnosti dnem 1. 7. 2013.
5.2. Tyto storno podmínky trvají i po ukončení ubytovací smlouvy mezi ubytovatelem a objednatelem.


Ve Vsetíně dne 22.6.2013
Ing. Pavel Ludva, v.r.